Nozha MUN 2024 - Day 1 - FAO Committee & Closing (Hijaz Branch) 2023-2024